Choď na obsah Choď na menu
 

Mesiac Máj – Mesiac Panny Márie (povzbudenie k modlitbe sv. ruženca)

 

2a696046f5290a84e333005f5a628bc4.jpgMesiac Máj je pre katolíka osobitne venovaný úcte k Nepoškvrnenej Bohorodičke, Panne Márii, rozjímaniu o jej cnostiach a jej modlitbe – svätému ružencu i Litániám Loretánskym. Hoci je hlavný ružencový mesiac október, predsa sa ruženec modlíme aj v máji. Teraz v krátkosti uvažujme nad významom tejto modlitby. Aký je pôvod ruženca? Pútnici prvých storočí, ktorí nevedeli čítať, modlili sa namiesto žalmov jeden Otče náš a Zdravas Mária. K počítaniu svojich modlitieb používali určitý počet kamienkov alebo radu guličiek pripevnených na jednej šnúrke.

Až svätý Dominik zaviedol v XIII. storočí miesto 150 žalmov pomodliť sa 150 Zdravasov. Preto sa táto modlitba volá aj žaltár Ježiša a svätej Panny.  Ako vznikol? Dominikovi bola raz zverená misijnú úloha, bojovať proti bludu Albigenských, aby ich navrátil do pravej, katolíckej Cirkvi. Jeho kázania a napomenutia však nemali veľký úžitok, takže svätec už klesal na mysli. Preto sa začal vrúcne modliť a konať pokánie. Po  troch dňoch mal prorocký sen. Zjavila sa mu Bohorodička sprevádzaná troma kráľovnami; a každú z týchto sprevádzalo 50 (súhrnne teda 150) panien. Prvá bola zaodiata bielym, druhá červeným a tretia zlatým rúchom. On nerozumel videniu, preto mu ho Nepoškvrnená Panna vysvetlila: „Troma kráľovnami sú vyobrazené rôzne ružence; 50 panien znamená 50 Zdravasov, z ktorých pozostáva sv. ruženec. Biele rúcho znamená radostný, červené rúcho bolestný a zlaté rúcho slávnostný ruženec. Môj milý Syn sa počal, narodil, žil, trpel, zomrel, vstal z mŕtvych, vystúpil do neba: tieto tajomstvá sú vsadené do Zdravasov, ku ktorým je pripojený Otče náš. Z tohto pozostáva môj ruženec. Žiadam, aby ma svet potešoval ružencom. Všade uveď túto modlitbu. Veľa bludárov sa navráti a budú spasení.“

V zmysle nebeského rozkazu sv. Dominik šíril modlitbu sv. ruženca a na tento účel sa zakladali i tzv. bratstvá. Výsledok bol obdivuhodný. Mocný blud sa vykorenil, obrátilo sa okolo 100 000 heretikov a sv. ruženec sa stal milou pobožnosťou pre veriaci ľud. Neskôr však prišla vlažnosť a na bratstvá sa pomaly zabudlo. Preto Boh v 15. storočí znova vzbudil skrze misiu blahoslaveného  Alana De la Roche obnovenie zakladania ružencových bratstiev.

V ruženci teda máme rozjímať nad najdôležitejšími pravdami našej viery. Táto modlitba je stručnou knihou života, umučenia a oslávenia Pána Ježiša Krista, spolu však aj súhrnom výsad Panny Márie. Ako drahokamy ozdobujú panovnícke koruny, tak ozdobujú tajomstvá svätý ruženec. Ako sa ho vrúcne modliť? Na úvod je vhodné prosiť Matku Božiu, aby nám pomohla pri ňom sa sústrediť. Potom sa odporúča buď pred celým ružencom alebo pred jednotlivými desiatkami vzbudiť si konkrétny úmysel, za ktorý chceme Boha prosiť. (Napr. za obrátenie, uzdravenie, oslobodenie z konkrétnej hriešnej závislosti - alkohol, nečistota, okultizmus...)

Mnohí svätci aj pápeži vrelo odporúčali pobožnosť tejto modlitby. Napr. pápež Gregor XIII. tvrdí, že ruženec bol daný z neba ako prostriedok k upokojeniu Božieho hnevu a zvolávaniu príhovoru svätej Panny. Gregor XIV. zasa hovorí, že  ruženec je „zázračným prostriedkom na zničenie hriechov, obsiahnutie milostí a zvelebenie Boha.“ Touto modlitbou spravodliví prospievajú v cnostiach. (sv. Pius V.)

Pius IX. zanechal kresťanom tento odkaz: „Modlite sa vo svojich domácnostiach spoločne a nahlas každý večer ruženec, túto jednoduchú, krásnu a na odpustky tak bohatú modlitbu.“ Svätý Alfonz., Sv. Ľudovít Mária Grignion, sv. Karol Boromejský, sv. František Saleský a iní svätci nosili posvätený ruženec stále u seba a každodenne sa ho modlili. Sv. Klement Mária Hofbauer sa vo voľných chvíľach a zvlášť, ak šiel zaopatriť chorého, modlil túto modlitbu. Ružencu ďakoval za obrátenie mnohých hriešnikov. Hovorieval: „Kedykoľvek som sa za hriešnika pomodlil ruženec, vždy som dosiahol jeho obrátenie.“

Svedectvá

Posledný pozdrav kajúceho syna

V jednom alsaskom meste bol pred mnohými rokmi vedený na popravisko mladík, ktorý mal sotva 22 rokov. Okolo neho sa tlačili zástupy, bolo hrobové ticho. Pred popravou odsúdenec prosil, aby mu kňaz splnil poslednú prosbu. Vytiahol z vrecka ruženec a polohlasne povedal kňazovi: „Tento ruženec mi dala moja matka v deň môjho prvého svätého prijímania. Dokiaľ som bol doma, modlievali sme sa ho spolu a pri tom som od nej počul mnoho zlatých slov poučenia. Potom som musel svoju matku opustiť, v nebezpečenstvách sveta som sa dostal na scestie, až som sa dopustil zločinu, za ktorý dnes umieram. Dlho som bol v žalári a prisahal som, že sa nikdy neobrátim k Bohu. Tu som raz našiel vo svojich šatách tento ruženec. On sa stal záchrancom mojej duše; zasa som sa ho začal modliť a našiel som pokoj pre svoju dušu. Prosím Vás, odovzdajte ten ruženec mojej matke, ako posledný pozdrav kajúceho syna a ako svedka, že som sa obrátil.“

Vyslobodená žena z Anvers

Roku 1578 sa jedna žena z Anvers upísala démonovi lístkom [podpísaným] vlastnou krvou. Po čase to vrúcne ľutovala a veľmi túžila napraviť zlo, ktoré učinila. Hľadala múdreho a láskavého spovedníka, aby sa dozvedela, akým prostriedkom by mohla byť z moci diabla vyslobodená. Našla múdreho a zbožného kňaza, ktorý jej poradil, aby vyhľadala otca Henryho, vodcu bratstva svätého ruženca z konventu svätého Dominika, zverila sa mu a vyspovedala. Hľadala ho, no miesto otca rehoľníka našla diabla v jeho podobe, ktorý jej tvrdo odvetil a povedal, že viac nemá dúfať od Boha milosť, niet ani prostriedku odvolať, čo podpísala. To ju veľmi skľúčilo. No nestratila všetku nádej v Božie milosrdenstvo. Znovu sa vrátila hľadať otca a našla opäť diabla, ktorý ju odbil ako predtým. Vrátila sa tretí krát a z Božieho dovolenia našla otca Henryho, ktorého hľadala. Prijal ju láskavo, povzbudil ju k spovedi a odovzdanosti do Božej dobroty i dobre sa vyspovedala. Prijal ju do bratstva a nariadil jej modliť sa stále ruženec. Jedného dňa počas omše, ktorú otec slúžil za ňu, svätá Panna prinútila diabla, aby jej vrátil podpísaný lístok. A tak bola oslobodená mocou Márie a pobožnosťou svätého ruženca.

Kiež aj my tak, ako si kráľ Dávid zobral so sebou 5 kamienkov, aby porazil Goliáša, sa často, najmä v tomto mesiaci, modlíme 5 desiatkov sv. ruženca, ktorým okrem iného vyháňame a porážame nepriateľa našej spásy - satana.

 

Pozri tiež:

(http://www.spolocnostsbm.com/clanky/listy/strucna-katolicka-nauka-o-ucte-k-panne-marii-----i.-cast.html)