Choď na obsah Choď na menu
 

 

Pastiersky list k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda

 Drahí veriaci,

tento rok slovanské štáty prežívajú dvojité jubileum. Česko so Slovenskom 1150 rokov od príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Rusko, Bielorusko a Ukrajina 1025 rokov od prijatia kresťanstva krstom sv. Vladimíra v Kyjeve.

Centrom cyrilometodských slávností býva Velehrad, avšak je treba vedieť, že asi pred 60 rokmi archeológovia objavili veľké nálezisko základov niekoľkých chrámov v lokalite Mikulčiče. Tento archeologický priestor zasahuje skrze rieku Moravu aj slovenské územie pri obci Kopčany. Tu sa nachádza najstaršia cyrilometodská pamiatka, siahajúca až do doby sv. Cyrila a Metoda. Archeológovia dnes tvrdia, že historický Velehrad bol buď v lokalite Nových Sadov, asi 10 kilometrov od obce Velehrad, alebo že bol v lokalite Mikulčice – Kopčany, kde je najväčšie centrum Cyrilometodských vykopávok.

S našimi veriacimi plánujeme začať oslavy jubilea až v piatok večer 5. 7. 2013. Budeme slúžiť východnú svätú liturgiu i slovenskú sv. omšu s nočným bdením.

Na sviatok sv. Gorazda, v sobotu 27. 7. 2013, plánujeme slúžiť staroslovanskú liturgiu i slovenskú sv. omšu večer i o pol noci. Noc chceme prežiť na modlitbách za Slovensko a zároveň si pripomenúť jednotu so slávnosťou v Kyjeve, kde vrcholí jubileum krstu troch slovanských národov - Ruska, Bieloruska a Ukrajiny. Cyrilometodská misia má teda svoje pokračovanie aj v Kyjeve a Rusku. Ako pamiatka týchto historických udalostí dodnes stojí v centre Kyjeva súsošie sv. Cyrila a Metoda spolu so sv. apoštolom Ondrejom a sv. Oľgou.

Drahí veriaci, Slovensko stojí v tomto roku na historickej križovatke. Buď sa vráti k zdravým koreňom kresťanskej viery i za cenu veľkých prenasledovaní a mučeníckej smrti mnohých, alebo zradí poklad spasiteľnej viery, prinesený sv. Cyrilom a Metodom. Slovensko je vystavené mimoriadnemu psychologickému, politickému a demoralizačnému tlaku. Vedenie EÚ postupne zavádza redukciu či autogenocídu jednotlivých národov. Jej najúčinnejším prostriedkom je presadzovanie homosexuality, ktorá ničí všetky morálne a kresťanské hodnoty. Druhým prostriedkom je presadzovanie juvenilnej justície, ktorá kradne deti aj z dobrých rodín. V živej pamäti nosíme prípad rodiny Boorovej a iných rodín z Anglicka. Tento duch smrti, ktorý pôsobí v Európe, v Amerike aj v Austrálii, je znakom prekliatia za herézy, hlásané v katolíckej cirkvi. V podstate sa v seminároch spochybňuje inšpirácia Svätého Písma, Kristova vykupiteľská smrť na kríži, ako aj Jeho historické a reálne zmŕtvychvstanie. Skrze ducha Assisi sa v Cirkvi vteľuje nové myslenie, ktoré popiera podstatu Božieho slova a vnáša verejnú heretickú mienku, že kresťanstvo a pohanstvo sú rovnocenné cesty k spáse, a to je heréza maxima! Ovocím týchto dvoch heretických prúdov je homosexualita a pedofília v kňazských radách, demoralizácia veriacich a krádeže detí rodičom. Kresťanstvo sa stáva zvetranou soľou a nastáva masový odpad.

Jediná cesta k záchrane je pravdivé pokánie a obnova kresťanského života.

Konkrétne to znamená zrieknuť sa ducha nevery, ducha Assisi a ducha New Age, ktorý je skrytý za herézami historicko-kritickej metódy. Avšak to nestačí, je potrebné prijať účinné prostriedky k obnove zdravého kresťanského štýlu života, ktorý môže formovať pravdivých kresťanov - katolíkov. Máme na mysli predovšetkým vnútornú osobnú modlitbu a svätenie nedele podľa modelu prvých kresťanov.

Duchovný program návratu k živým koreňom cyrilometodskej viery začíname v čase tohoto pôstu. Konkrétnym krokom obnovy a pokánia je jedna hodina vnútornej modlitby denne. Doporučujeme v dobe pôstu, okrem nedele, rozjímať o utrpení Pána, ktoré je obsiahnuté v posledných siedmych slovách Ježiša Krista na kríži (viď model : TU )

Čo sa týka pôstu, ten musí zasiahnuť náš osobný čas, ktorý venujeme televízii, internetu, rôznym časopisom a márnej zábave. Čo sa týka fyzického pôstu, je potrebné podľa vzoru starej kresťanskej tradície obnoviť pôst aspoň v stredu a v piatok. Pre zdravých a mladú generáciu navrhujem model tri a pol dňa pôstu v týždni. To znamená pôst o vode (možno do nej dať trochu cukru) z nedele večera (18:00) do pondelka večera (18:00), ako aj z utorka večera (18:00) do stredy večera (18:00) a pôst o vode zo štvrtka večera (18:00) do soboty rána. Celkovo to znamená 84 hodín pôstu každý týždeň.

Je dobré okrem modlitby a pôstu čítať denne aspoň 5 minút Sväté Písmo a životy svätých. (Mt 4,4)

Prví kresťania mali svoj modlitbový rytmus, počas dňa sa niekoľko krát v konkrétnych hodinách zastavovali na modlitbu. My chceme obnoviť tento rytmus modlitbových zastavení cez deň: pri vstávaní, o 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 a pred spánkom (por. Ž 119,164). Pri týchto zastaveniach sa modlíme krátku modlitbu dokonalej ľútosti, vzývania Ježišovho mena a krátky úkon dokonalej lásky. viď. TU

Na Slovensku takmer každá kresťanská rodina potrebuje duchovné znovuzrodenie, ktoré nie je možné bez spoločnej modlitby. Je to miesto, kde sa môžeme naučiť prakticky odovzdávať Bohu svoje životné problémy. Na začiatok vystačí, ak sa aspoň dvaja členovia rodiny začnú modliť každý večer, najlepšie v čase od 20-21:00. Môžu sa modliť ruženec a jedno alebo dve slová z kríža podľa modelu: TU

Vo veľkonočnom období, od Veľkej noci 31. 3. 2013 do Turíc 19. 5. 2013, doporučujem vo svätej hodine, od 20-21:00, rozjímať o pravdách, ktoré sa vzťahujú ku Kristovmu zmŕtvychvstaniu (viď.: TU ). Môžeme sa ich modliť postupne, okrem piatku.

Na konci svätej hodiny o 21:00 ja i kňazi, ktorí sú so mnou v jednote, dávame požehnanie všetkým, ktorí sa modlili a odovzdávajú Bohu všetky svoje problémy.

Svätenie nedele:

V sobotu po svätej hodine, najlepšie už o 21:15 začíname s vierou prežívať prvé tri pravdy Kristovho zmŕtvychvstania, je to jedna hodina modlitby. (viď.: TU ). Odporúčame, aby veriaci hneď po tejto modlitbe išli spať a ráno pred piatou vstali. O piatej hodine sa začína rozjímanie o ďalších šiestich pravdách Kristovho zmŕtvychvstania. Najlepšie je, ak sa modlia aspoň dvaja členovia rodiny spoločne. Táto modlitba trvá až do 7:00. Potom je priestor na raňajky a po raňajkách medzi 7:30 – 8:30 pokračuje jedna hodina rozjímania o pravdách zoslania Ducha Svätého (viď.: TU ) Po tejto intenzívnej modlitbe je priestor na odpočinok či na svätú liturgiu. Večer od 20-21:00 vo svätej hodine prežívame ďalšie tri pravdy vzkriesenia (viď. TU ).

Etapa od Turíc 19. 5. 2013 do sviatku sv. Cyrila a Metoda 5.7.2013. Svätú hodinu sa v tomto čase môžeme modliť voľným spôsobom od pondelka do stredy – napríklad 5-10 min. vyznávať Bohu svoje hriechy, 5-10 min. ďakovať Bohu za rôzne dobrodenia, 5-10 min. prosiť za konkrétne potreby. Potom môžeme spievať piesne, chváliť Pána alebo sa pomodliť jeden desiatok či celý ruženec. Vo štvrtok večer, v piatok a v sobotu vo svätej hodine môžeme rozjímať jednu alebo dve pravdy zo siedmych slov z kríža. V sobotu po svätej hodine o 21:15 začíname svätenie nedele hodinovou pobožnosťou (TU). Tak môžeme pokračovať až do konca roku 2013.

Dôležitým prvkom svätenia nedele je bratské spoločenstvo. Ak je to možné a sú k tomu vytvorené podmienky, je dobré, aby sa v nedeľu popoludní stretali ženy zvlášť a muži zvlášť. Pomodlia sa spolu pravdu zmŕtvychvstania Emauzy a potom je priestor na odovzdávanie a zdieľanie skúseností, ktoré mali pri zvestovaní evanjelia známym, alebo pri nesení určitých krížov, riešení problémov, či skúsenosti z modlitby posledného týždňa. Sväté Písmo hovorí, že staršie ženy by mali odovzdávať skúsenosti mladým, ako vychovávať deti a ako sa podriaďovať manželom (Tít 2,3-5). Muži by sa mali učiť byť hlavou rodiny, teda ako niesť zodpovednosť v rodine i spoločnosti. Tiež ako riešiť problémy, ktoré sa týkajú vedenia ich rodiny, zodpovednosti za výchovu. Nech sa vzájomne povzbudzujú riešia otázky misie, vyučovania a ako chrániť svoje deti pred škodlivými vplyvmi v spoločnosti... Je dôležité aj to, aby si niekto pripravil výklad Božieho slova, či krátky príhovor, či spoločnú úvahu nad prečítaným Božím Slovom, čo konkrétne ho oslovilo. Toto bratské spoločenstvo, spojené s apoštolským učením, je dôležitým prvkom budovania kresťanských princípov ako v rodine, tak aj v spoločnosti.

Pretože sa jedná o rozhodujúci rok – o bytie a nebytie slovenského národa, je potrebné, aby sa, okrem jednej hodiny modlitby denne, každý horlivý katolík zapojil do tzv. modlitbovej stráže. Stráž tvorí 23 ľudí – aby sa tak obsadilo 23 hodín dňa, jedna hodina je spoločná, je to svätá hodina 20:00-21:00. Štyri stráže, ktoré sa striedajú, vytvoria nepretržitú modlitbu! Jedna stráž začína v nedeľu po svätej hodine a končí nasledujúcu nedeľu svätou hodinou. Táto stráž má potom 3 týždne voľno, medzitým sa na modlitbe striedajú ďalšie tri stráže. Po troch týždňoch znovu začíname svoju stráž. Je dobré poznačiť si v kalendári svoje týždne stráží, a to na celý rok 2013. Ak sa nemôžeš modliť stráž, popros niekoho, aby ťa zastúpil.

Ježiš sľubuje: „Či Otec Nebeský nevypočuje tých, ktorí k Nemu volajú dňom i nocou?“ (por. Lk 18,7) Za čo voláme? Za záchranu spasiteľnej viery a Slovenska! Kiež tento cyrilometodský rok je rokom pravdivého pokánia, obrátenia a duchovného  vzkriesenia Slovenska a ostatných slovanských národov.

K tomu vám žehná

Biskup Matej  

Žilina, 6.3.2013

 Sťahuj: Pastiersky list