Choď na obsah Choď na menu
 

Pastiersky list pravovernej katolíckej Cirkvi na slávnosť sv. Cyrila a Metoda – 5. Júla 2016

 

cyrill-methodius.jpgDrahí katolícki kresťania Slovenska, bratia a sestry, Slováci a Slovenky,

dňa 5. júla 2016 slávime slávnosť sv. Cyrila a Metoda. Pripomíname si ich odkaz a posolstvo: je to najmä dar pravej viery, ktorú našim predkom kázali v staroslovanskom jazyku.  Do tohto jazyka – jeho písomná forma sa nazýva hlaholika, preložili aj Sväté Písmo, bohoslužobné knihy, alebo Občiansky zákonník. Aké výsledky priniesla ich apoštolská misia z Byzantskej ríše? V Rímskej legende  čítame: „Začali teda usilovne vykonávať to, čo prišli robiť: mládež v knihách vyučovať, cirkevným bohoslužbám učiť, naprávať rozličné bludy, ktoré v tom národe našli...A tak skosili a vykorenili z toho skazonosného poľa mnohoraké tŕnie nerestí a zasiali semä Božieho slova.“ Konštantín Cyril založil aj teologickú školu, ktorá sa stala základom národnej slovanskej kultúry. O jej požehnaných dôsledkoch Žitie Konštantínovo dodáva: „I otvorili sa, podľa prorokových slov(Izaiáša), uši hluchých a počuli slová Písma a jazyk jachtavý jasným sa stal.“

Hoci naši predkovia na Veľkej Morave už poznali západné kresťanstvo, predsa misia solúnskych bratov v roku 863 bola niečím novým.  Ľud s nadšením zanechával temné pohanské povery, či nemravnosť. Ako je to možné? Pretože  kázanie o  Ježišovi Kristovi, v ktorom je večný život a odpustenie hriechov (Sk 4,12; Rim 6, 23) hlásali nielen v zrozumiteľnom jazyku, ale aj v moci Ducha Svätého. Počiatočný úspech duchovného prebudenia, ktorý podporovali aj pápeži,  však nemal dlhé trvanie. Franská cirkevná hierarchia (zvlášť biskup Wiching) v jednote so svetskou mocou (Svätopluk) sa postarali, aby bolo Božie dielo zničené.  Po smrti svätých bratov boli ich žiaci z Veľkomoravskej Ríše vyhnaní a vlády v Cirkvi sa opäť chopila franská – latinská hierarchia, ktorej zväčša nešlo o spásu duší, ale o politickú  panovačnosť a cirkevnú kariéru.

Drahí Slováci, podobne ako to bolo za čias svätých bratov, je to aj dnes.  Náboženská hierarchia (biskupi, kňazi) na čele s Vatikánskym pseudo - pápežom Františkom sa nestará o záchranu veriacich, ale o ich záhubu a o svoju svetskú popularitu. Nedovolí žiadnu reformu Cirkvi, pravoverných katolíkov prenasleduje a bludárov glorifikuje. Prečo je to tak? Pretože oficiálna cirkevná vrchnosť vyhnala dňa 1. 5. 2011 neplatnou  beatifikáciou Jána Pavla II. Ducha Svätého z  Cirkvi a prijala iného ducha, ducha Assisi - ducha antikrista. (https://www.youtube.com/watch?v=D_92CKHFS78). Taktiež zmenila učenie. Odmieta robiť pokánie, neverí Svätému Písmu, a popiera Vykupiteľskú smrť Pána Ježiša na kríži. Zradila vieru, ktorú nám priniesli sv. Cyril a Metod a nad ňu povýšila nové, heretické učenie, podľa ktorého sú démonické náboženstvá spolu s kresťanstvom „rovnocennou cestou k spáse“. ZA TOTO NA VATIKÁN A NA VŠETKÝCH KATOLÍKOV, KTORÍ SA PODRIAĎUJÚ JEHO BLUDNÉMU UČENIU PODĽA LISTU APOŠTOLA PAVLA GALAŤANOM 1, 8-9, DOPADÁ BOŽIA ANATÉMA – EXKOMUNIKÁCIA Z CIRKVI!  Ovocie tohto odpadu (apostázie) od spasiteľnej viery v súčasnosti v  cirkevnej štruktúre, ale aj vo všetkých štátoch, jasne vidieť: je to vytváranie jedného svetového náboženstva – New Age, rúhavé spoločné „modlitby“ pohanov s „kresťanmi“, rešpektovanie homosexuálov, podpora rozvodov, antikoncepcie, pedofílie medzi duchovnými, sexuálnej výchovy na školách, islamizácia Európy skrze prijímanie imigrantov, mlčanie k zločinom slobodomurárskych štruktúr Európskej únie, americkej vlády, OSN alebo NATO. Na odpadlých kresťanov sa Boh takto žaluje: „Veď dvoch ziel sa dopustil môj ľud: mňa opustili, prameň živých vôd, aby si vykopali popraskané cisterny, ktoré vodu udržať nemôžu.“(Prorok Jeremiáš  2,13)

Tento katastrofálny stav vo svete a v oficiálnej „Cirkvi“ podporuje aj „katolícka“ hierarchia na Slovensku. Veď ona je najväčším propagátorom islamizácie, podporuje anti evanjeliovú jednotu medzi všetkými vierovyznaniami, schvaľuje okultizmus, démonickú svetskú hudbu, mlčí               k sodomským Gay pochodom, mlčí k juvenilnej justícii, ktorá kradne deti zo zdravých rodín, mlčí k falošnej globálnej vláde slobodomurárskeho Nového svetového poriadku (NWO), atď. Momentálne v súvislosti s predsedníctvom Slovenska v Rade Európskej Únie podporuje celoslovenskú modlitbovú iniciatívu s názvom Zo srdca Európy. Úmyslom tejto akcie je ponúknuť svoje  duchovné  dedičstvo ostatným krajinám Európy. Pýtame sa: Akú vieru však môže oficiálna „Cirkev“, teda najmä apostatickí - odpadnutí biskupi, ponúknuť Európe, keď popierajú  Krista ako pravého Boha, a učí herézu,  že pohanstvo a kresťanstvo sú vraj „rovnocenné cesty k spáse“? Okrem toho: Keď tak záleží biskupom Slovenka na Európe, prečo potom nevyzvú predstaviteľov slovenskej vlády a kresťanov Slovenska k modlitbám za to, aby sme sa oddelili od diktatúry Bruselu, ktorá vedie k morálnej, aj fyzickej autogenocíde národov? To však neurobia, lebo oni vedome využívajú svoju autoritu nie na to, aby ľudí varovali pred hriechmi a ukazovali im cestu do neba,  ale aby mlčali k systémom zla a tak ich podvodne  priviedli do pekla!

Drahí bratia a sestry v Kristu, milí Slováci,

čo máme robiť v tejto vážnej situácii? Akou cestou chce náš národ kráčať ďalej? Boh dáva každému politikovi, rodičovi, kňazovi, biskupovi, ale i jednoduchej babičke na výber: PREDLOŽIL SOM VÁM ŽIVOT I SMRŤ, POŽEHNANIE I KLIATBU!“(Dt 30,19). Ako možno získať Božie požehnanie pre našu vlasť a vyhnúť sa kliatbe?

 1. V prvom rade je potrebné, aby si každý Slovák  pred Bohom priznal svoje hriechy a vyznal ich s ľútosťou v srdci Kristovi. Pokánie (gr. metanoia) neznamená len vyznať hriechy, ale aj zmenu myslenia. Ide o odvrátenie sa od náchylnosti k hriechom, ktoré nás oddeľujú od Boha a o návrat  k Bohu.  „Obráťte sa ku mne, hovorí Pán zástupov, a obrátim sa k vám, hovorí Pán zástupov.“ (Zach 1,3)
 2. Boh ďalej dnes vyžaduje od svojej Cirkvi obnovu kresťanskej viery. To značí, že sa treba radikálne rozísť s akýmikoľvek formami pohanstva, okultizmu, sexuálnej nečistoty, poverčivosti, New Age a tiež sa zrieknuť Ducha Assisi – ducha synkretizmu                           s pohanstvom. Tento protievanjeliový duch ruší spasiteľnú vieru v Ježiša a zvádza duše do pekla. Ježiš hovorí: „Nemôžete slúžiť dvom pánom.“(Mt 6,24)
 3. Drahí katolícki kresťania,  spasení môžeme byť len vtedy, ak veríme v pravého Boha. (Porov. Jn 17, 3) Preto vyzvite svojich kňazov a biskupov, aby vyznali katolícku vieru zriekli sa súčasných heréz, ktoré zastáva apostatický (odpadlícky) Vatikán.  (Formulár na obnovu viery v Ježiša Krista  je na konci listu) Ak tak neurobia, oddeľte sa od nich, pretože svedčia o tom, že tvoria jednotu s duchom antikrista, a preto nemôžu ani platne vysluhovať sväté sviatosti(sviatosť eucharistie, ani sviatosť pokánia a pod). Podľa Písma Svätého spočíva na nich za hlásanie falošného evanjelia Božia anathéma – prekliatie. (Porov. Gal 1, 8-9). Ak nemáte možnosť pristúpiť k platným sviatostiam pravovernej Cirkvi, tak sa modlite vo svojich príbytkoch a Boh vám váš hrdinský krok viery odmení.  
 4. Ako pravoverný pastier chrániaci poklad katolíckej viery Vás úprimne povzbudzujem       k horlivým modlitbám. Na aký úmysel? Aby sa Slovensko navrátilo k  spasiteľnej viere, ktorú k nám priniesli sv. solúnski bratia. Modlime sa ďalej za záchranu rodín aj celého Slovenského národa,   a to pred autogenocídou. K tomu nám môže slúžiť tzv. modlitba sv. hodiny, ktorá sa modlí  od 20.  do 21. hodiny. O 21. hodine dávam spolu s pravovernými kňazmi požehnanie na štyri svetové strany. Taktiež sa možno modliť modlitbu Golgoty alebo svätenia nedele (modely záujemcom pošleme mailom), modlitbu stopky (7X denne http://www.spolocnostsbm.com/clanky/spravy/aktualne-slovo-zivota-----mt-7--5---od-19.-6.-do-3.-7.-2016-.html), či modlitebné stráže. (Viac pozri na http://www.spolocnostsbm.com/clanky/listy/pastiersky-list-k-1150.-vyrociu-prichodu-sv.-cyrila-a-metoda.html)
 5. Ochrana rodiny. Drahí veriaci, vyzvite svojich kňazov a biskupov, ak im leží na srdci budúcnosť rodiny, aby usporiadali  pokojné zhromaždenia za ochranu tradičnej rodiny a zároveň, aby sa postavili  proti nástrahám, ktoré ju ničia (propagácia LGBTI práv, Gay pochody, sexuálna výchova, juvenilná justícia.) Ak pastieri Slovenska budú stále, tak ako doteraz,  mlčať, je to znak toho, že sú zradcovia Boha, Katolíckej Cirkvi aj národa, a nikto ich nesmie poslúchať! My, členovia Pravovernej katolíckej Cirkvi organizujeme manifestáciu za ochranu rodiny pred rôznymi formami devastácie, ktoré ju chcú rozložiť a pozývame na ňu všetkých ľudí dobrej vôle.  Bude   to práve 5. 7. 2016, na slávnosť slovanských vierozvestcov.

Tento príhovor končím modlitbou Svätého Konštantína, Cyrila,  ktorou prosil pred svojou smrťou Boha za budúce katolícke, Božie stádo. „(Pane, Bože Môj)...zbav ho bezbožnej a pohanskej zloby tých, čo sa ti rúhajú, a zveľaď svoju Cirkev množstvom a všetkých spoj do jednoty, urob z nich znamenitý ľud, zjednotený v pravej viere a správnom vyznávaní a vdýchni im do sŕdc slovo svojho učenia. Lebo je to tvoj dar, že si nás nehodných prijal na hlásanie evanjelia svojho Krista, kým povzbudzujeme na dobré skutky a robíme, čo je milé tebe. Odovzdávam ti tých, ktorých si mi dal, veď sú tvoji. Spravuj ich svojou mocnou pravicou a kry ich ochranou svojich krídel, aby všetci chválili a oslavovali tvoje meno, Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.“

Ako pravoverný katolícky biskup prosím Trojjediného Boha,  aby na mocný príhovor Sedembolestnej Patrónky Slovenska, Panny Márie, a na orodovanie našich slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda, daroval Slovensku obnovu viery v Pána Ježiša Krista a zachránil ho pred fyzickou i duchovnou záhubou.

Žehná Vám + Matej, spolu s rehoľníkmi spoločnosti sv. Bazila Veľkého: o. Bernard M. Jarabica,  o. Michal M. Chlebek,  o. Charbel  P. Mazúr

Žilina, 1. 7. 2016

Aktuálny formulár na vyznanie viery a zrieknutia sa súčasných heréz.

 1. Zriekaš sa historicko – kritického neomodernizmu a ducha ateizmu, ktorý je za ním? Zriekam!
 2. Zriekaš sa ducha Nostra aetate i tzv. ducha Assisi – ducha antikrista? Zriekam!
 3. Zriekaš sa ducha gender – gay ideológie a s ňou spojenou juvenilnou justíciou? Zriekam!
 4. Zriekaš sa satana a démonov, najmä tých, ktorí pôsobia dnes skrze rôzne skryté formy mágie, veštenia a špiritizmu (homeopatia, akupunktúra, hypnóza, veštenie kyvadlom, povery...) a ducha New Age? Zriekam!
 5. Zriekaš sa ducha, ktorý je za slobodomurárstvom? Zriekam!
 6. Veríš, že za nás, a teda aj za teba a za tvoje hriechy, Pán Ježiš Kristus zomrel na kríži a na tretí deň vstal z mŕtvych, a to reálne a historicky? Áno, verím!
 7. Prijímaš Pána Ježiša za svojho Spasiteľa a odovzdávaš Mu svoj život? Áno!
 8. Prijímaš testament z kríža vyjadrený slovami Krista učeníkovi: „Hľa, Tvoja matka!“? Áno!
 9. Prijímaš v plnosti Ducha Svätého, aby si bol martýrom Kristovým ako apoštoli? Áno! Amen.